Kategórie
Novinky

Alojz Drahoš – 70 rokov

Alojz Drahoš oslávil životné jubileum 70 rokov. Pri tejto príležitosti si tohto výnimočného slovenského umelca pripomeňme.

-> BIO, TVORBA, Alojz Drahoš o svojej tvorbe

BIO

Akad. sochár Alojz Drahoš, PhD. sa narodil 11. apríla 1954 v Zohore, okres Malacky, kde dodnes žije a tvorí. V r. 1969-1973 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo u L. Korkoša a neskôr v rokoch 1975-1981 vyštudoval odbor figurálne sochárstvo na VŠVU u prof. J. Kulicha, v r. 1980 absolvoval študijný pobyt na Accademia di Belle Arti Pietro Vannnuci v talianskej Perugii. V r. 1982-1990 pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1992-2022 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave, z toho 12 rokov ako vedúci katedry.

Je členom Združenia medailérov Slovenska a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.

Má na konte množstvo domácich i zahraničných výstav a sympózií – prestížnej výstavy svetovej Medzinárodnej organizácie medailérov FIDEM v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Portugalsku, USA, Fínsku, Škótsku, Bulharsku, Belgicku, Kanade, Japonsku a v Taliansku (Florencia, 2023). V r. 2014 sa osobne zúčastnil XXXIII. kongresu FIDEM a výstavy v Bulharsku. V r. 2011 a 2023 bol účastníkom Medzinárodného medailérskeho sympózia v Kremnici. Zúčastnil sa aj medzinárodných sochárskych sympózií vo Vyšných Ružbachoch a v Terchovej, kde sú jeho diela umiestnené v prírodnej galérii.

Odlievané dvojvrstvové medaily z XVI. Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici na tému: Osobnosti IT technológií (každá sa skladá z dvoch samostatných jednostranných medailí, položených na seba, s dištančnou medzerou)
1. Medaila Richard Marko, ESET. Richard Marko je zakladajúcim členom firmy ESET na Slovensku
2. Medaila Steve Jobs

Usporiadal aj mnohé individuálne výstavy doma i v zahraničí. Za všetky spomeňme dve z r. 2010 a z roku 2014, kedy pripravil rozsiahlu reprezentatívnu výstavu „Reminiscencie“ k životnému jubileu v Galérii Slovenskej výtvarnej únie UMELKA v Bratislave. V roku 2019 to bola výstava v Galérii v podkroví v Banskej Bystrici. V tomto roku plánuje opäť pripraviť individuálne jubilejné výstavy v Bratislave.

Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Galérie Nitra, AVS Praha, Galérie ARDAN Bratislava, SNM v Bratislave, Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Galéria NKU Bratislava, Múzeu mincí a medailí – Národná banka Slovenska v Kremnici, Münzkabinett – Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Kabinet mincí Štátnych umeleckých zbierok v Drážďanoch, Nemecko) (Alojz Drahoš, Medaillenserie »Window I«, »Window II« und »Window III«, o. J. (2015), Glas, 99 × 93 mm, 102 × 95 mm, 97 × 100 mm) a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí (USA, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Japonsko, Francúzsko).

Je nositeľom viacerých ocenení. V roku 1978 získal cenu SFVU (Slovenského fondu výtvarných umení), v roku 1979 Cenu rektora VŠVU, 1981 Absolventská cenu Martina Benku, 1987 Odmena za sochu v celoslovenskej výtvarnej súťaži, 1988 Druhá cena v krajskej súťaži Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska, 1990 Tretia cena v odbore plastika Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska, 2003 Tretia cena v celoštátnej medailérskej súťaži k 60. výročiu oslobodenia, 2008 Druhá cena za sochu na II. ročníku Medzinárodnej prehliadky výtvarného umenia, Taliansko, Grottammare, 2009 Špeciálna cena na X. Medzinárodnom festivale výtvarného umenia, Taliansko, Porto Sant Elpidio, 2011 Identifikačný kód Slovenska, 2014 Prvé miesto v medzinárodnej súťaži – Návrh a realizácia ceny Slovenskej výtvarnej únie pre 9. ročník Medzinárodného bienále kresby Plzeň, ČR.

TVORBA

Alojz Drahoš je radený k sochárom figuratívnej orientácie. V jeho rukopise sa odráža expresívnosť a dráma až barokovej dynamiky. Obvykle kombinuje prirodzené organické formy s novotvarmi a často s ostrými geometrickými prvkami.

Pozoruhodné je aj námetovo-tematické rozpätie tvorby a inšpirácií Alojza Drahoša. Dominantná je téma človeka – humanizmus, poézia, étos, rozprávačstvo i abstrakcia, mágia znakov a symbolov v posolstvách a podobenstvách diel. Inšpiráciou je grécka antika, niektoré kresťanské témy – Krížová cesta i živá súčasnosť technická a múzická, sondy i hudba. V sochárstve sú vzácne prírodné i krajinárske motívy a fantazijné témy. V brilantnej modelácii A. Drahoša sú prítomné sily, energia a pôvab baroka, secesie a sochárskej moderny, vychádzajúcej z odkazu diela Augusta Rodina.

Alojz Drahoš je sochár so širokospektrálnym záberom a mimoriadnym rozsahom tvorby. Vo svojej tvorbe sa venuje komornej plastike, tvorbe reliéfu, medaily, kresbe, ale aj rozmernejším prácam do architektúry. Svojrázne diela realizuje v dreve, bronze i v liatom skle, ovláda mnohé techniky, ktoré často kombinuje a v tomto smere sa nevyhýba ani experimentom. Jeho tvorbu charakterizuje expresívny rukopis, dynamické kompozičné schémy i schopnosť abstrahovania tvarov a foriem až za hranice reality. Je autorom mnohých pamätných tabúľ a ocenení. Už niekoľko rokov realizuje ceny za literatúru faktu, cenu Vojtecha Zamarovského a cenu časopisu Pamiatky a múzeá

Je autorom viacerých pamätných medailí v klasickej medailérskej podobe, realizovaných pre štátne inštitúcie: Pre Ministerstvo kultúry SR realizoval pamätnú medailu k 75. výročiu SNP, pre Univerzitu Komenského to bola pamätná medaila k 100. výročiu jej vzniku a rovnako vytvoril pamätnú medailu pre Právnickú fakultu UK pri jej storočnici. Pre občianske združenie Pro patria vytvoril medailu udeľovanú oceneným osobnostiam a ktorá sa zúčastnila tiež ankety ocenenia Medaila roka 2022.

Cena Nadácie Pro Patria, Bratislava, 42 mm, striebro, 2022

Jeho voľná medailérska tvorba však prináša mnohé netradičné originálne formy a postupy. Takto ju zhodnotila kunsthistorička Mgr. Mária Horváthová v sprievodnom katalógu k výstave Slovenská medaila 2016-2020:

„V polovici osemdesiatych rokov modeluje Alojz Drahoš prvé voľné medaily a plakety, ktoré nadväzujú na jeho komornú sochársku tvorbu a ich tvaroslovie smeruje od realistických portrétnych prejavov až k značne abstrahovaným formám vo vysokom reliéfe. Táto inklinácia k abstrakcii pretrváva i v deväťdesiatych rokoch, aj keď v náznakovitých obrysoch a fragmentoch postáv a rozmanitých detailov možno tušiť už pevnejšie väzby s realitou. Diela z tohto obdobia majú nepravidelné obrysy a fragmentmi rozmanitých tvarov značne presahujú hranice obrazovej plochy. Ich výrazovú presvedčivosť umocňuje expresívne tvaroslovie, ktoré siaha od mäkkej a zvlnenej línie až ku kubistickej štylizácii tvarov, striedanie negatívnych a pozitívnych objemov, či vrstvenie kovu na spôsob asambláže. Obsahový náboj týchto diel vyjadruje rozmanité životné situácie, no najmä vnútorné pocity a nálady.

Po prelome storočia vykryštalizoval Drahošov prejav do výraznej figurálnej podoby a jeho sochársky poňaté postavy vystupujú vo vysokom reliéfe z hladkej plochy plakiet. Protikladom týchto tvarovo jasne formulovaných diel sú masívnejšie a kompaktnejšie medaily s nízkym reliéfom, ktoré prelínaním dekoratívnych i štylizovaných figurálnych prvkov a jemných symbolov prechádzajú do poeticko-meditatívnych polôh. Ich výrazovosť sa ďalej stupňuje v dielach inšpirovaných prírodným prostredím, kde sa objavujú rozmanité štruktúry a jasné náznaky deštrukcie, perforácie, vrstvenia i vrásnenia. Sú to kompozície netradičných tvarov, nadväzujúce na aktuálne tendencie autorovej sochárskej tvorby. Pokračujúc v tomto paralelnom procese prelínania modeluje autor v polovici druhého desaťročia kolekciu medailí, kde sa nosným materiálom stáva sklo. Technikou odlievaného a brúseného skla Alojz Drahoš realizuje svoje nepravidelné štvorhranné medaily, ktorým dal symbolický názov Okná. Optické vlastnosti skla uvoľňujú vnútornú energiu a vdychujú život reliéfnemu povrchu, v ktorom sú zatavené znaky i polo abstraktné tvary i siluety postáv. Vo svojich najnovších dielach sa Alojz Drahoš znova vracia k hutnému kompaktnému tvaru a maximálnemu účinku vysokého reliéfu v podobe zhluku vlniacich sa a prepletených „organických foriem“, ktoré vo svojom expresívnom a dramatickom rukopise evokujú ekologickú nestabilitu našej planéty.“

Cesty

O tom, že v jeho bohatej tvorbe so širokým záberom majú miesto aj medaily, svedčí aj jeho zaradenie do publikácie významného brnenského numizmatika, zberateľa a bádateľa Petra Haimanna „Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků„, Libra, Praha 2006.

Od roku 1973 realizácie sôch a plastík (interiér, exteriér) v kultúrno-spoločenských priestoroch a prostredí: Zohor, Veľké Leváre, Kráľovský Chlmec, Vyšné Ružbachy, Gajary, Limbach, Košice, Ipeľský Sokolec, Bratislava, Ilava, Studené, Borinka, Terchová.

Rodnej obci Zohor venoval jedno zo svojich prvých sochárskych diel drevený reliéf Kultúra, umiestnený v kultúrnom dome nad javiskom, neskôr realizoval a osadil portrét gen. M. R. Štefánika v parku pred kostolom a pamätnú tabuľu s portrétom Mons. Anreja Hlinku na budove bývalej školy.

Pri príležitosti udelenia čestného názvu základnej škole v Zohore ZŠ Albína Brunovského, ktorý sa v Zohore narodil, vytvoril do areálu školy bronzovú kinetickú sochu Strom. Pocta Albínovi Brunovskému (bronz, nerezová oceľ, výška 315 cm, 2018).

Strom. Pocta Albínovi Brunovskému

Svojmu rodákovi, jednému z našich najvýznamnejších výtvarných umelcov a intelektuálov i humanistov Albínovi Brunovskému (1935-1997) venoval tiež portrétnu plaketu/reliéf Pocta Albínovi Brunovskému (25×30 cm, 1987) – pozri nižšie

Alojz Drahoš vytvoril tieto medaily/plakety:

– Jubilejná pamätná plaketa k 50-ke, 1985 (50 x 50 mm)

– Jubilejná pamätná medaila k 65-ke, 1985 (69 mm)

– Stretnutie, 1987, 205×132 mm

– Pocta Albínovi Brunovskému (25×30 cm, 1987), liata plaketa/reliéf

– Pamätná medaila mesta Levice, 1988, 50 mm

– Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1996, 50 mm

– XI. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica, meď Cu, 60 mm, 2011, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila

– Pamätná medaila k 100. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, postriebrený tombak, 70 mm, 2018, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila

– Pamätná medaila ministerky kultúry SR k 75. výročiu Slovenského národného povstania, postriebrený tombak, 70 mm, 2019, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila
Medaila vznikla na základe voľnej medaily Cesty (pozri vyššie)

– PRO  PATRIA, Cena Nadácie Pro Patria, Bratislava, 42 mm, striebro 999, patinované, 2022, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila, 100 ks. Vyobrazení vierozvestci Sv. Cyril a Metod / Hrad Devín

– XVI. Medzinárodné sympózium medailí v Kremnici: „Umelec verzus umelá inteligencia (ohrozuje umelá inteligencia ľudskú tvorivosť?)“, meď Cu, 60 mm, 2013, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila

Alojz Drahoš o svojej tvorbe

V predstavení svojej tvorby sa sústredím na základné motívy, ktoré momentálne vnímam ako podstatné. Od skončenia vysokej školy som prechádzal vývojovými tvorivými obdobiami. Bola to zložitá cesta hľadania a postupného prechodu od realistickej figurálnej tvorby k polohe figurálnej abstrakcie. Figúru v rôznych názorových modifikáciách je v mojej tvorbe cítiť takmer všade, objavuje sa v plastikách, reliéfoch i medailách. Neustále sa vynára, ale aj stráca. Paralelne s figúrou ma irituje hľadanie imaginárneho tvaru v čistej forme, ktorú staviam do vzťahu s viac či menej dramatickým impulzom. Sprievodným kompozičným prvkom v mojich prácach je aj všadeprítomný pohyb. Po obsahovej stránke tak vo figurálnej rovine ako aj abstraktnej polohe hľadám inšpiráciu v prírode, v jej úžasných premenách, vývojových fázach a zvratoch. Stále ma iritujú aj zložité ľudské vzťahy a všetko, čo s človekom a najmä ženou súvisí. Nehľadám však len ideálne a krásne. Nevyhýbam sa ani kontroverzným javom, čím sa snažím provokatívne zapojiť konzumenta do svojej tvorby. Takto orientovaná tvorba so sebou nesie aj určité riziko v množstve experimentálnych počinov, niekedy zdanlivo osamotených a možno aj v zúženom zornom uhle akoby nezapadajúcich do celkového tvorivého smerovania. V takomto prístupe k tvorbe cítim viac voľnosti a slobody, čo považujem pre tvorcu za prioritné.

Zdroje

Práca na ďalšej medaile, 11.4.2024, Zohor

Kategórie
Medaila roka

Ocenenie Medaila roka 2022

-> Naspäť na Domov…Aktuality -> Ocenenie Medaila roka

-> Tu nájdete výsledky, reportáž (tlačovú správu), z médií, nominácie, ceny do ankety, výhercovia losovania cien, Štatút ocenenia Medaila roka

VÝSLEDKY

Výsledky hlasovania verejnosti

Celkovo 342 hlasov rozhodlo takto

 1. Pribina (Drahomír Zobek) – 99 hlasov
 2. Vojenský ordinariát (Marián Polonský) – 85 hlasov
 3. Jozef Miloslav Hurban, 1848 turčianski dobrovoľníci, slovenskí vyslanci so žiadosťou k cisárovi v olomouci 1849 (Štefan Novotný, Ing. Vladimír Bullo) – 75 hlasov
 4. Bitka pri Salamíne (Branislav Ronai) – 71 hlasov
 5. Slovenská internistická spoločnosť (Marián Polonský) – 56 hlasov
 6. L&S Milan Lasica a Július Satinský (Miroslav Hric) – 46 hlasov
 7. 100. výročie československej 1 koruny (Mgr. art. Roman Lugár) – 45 hlasov
 8. Dr. John Dee – Ars Speculum (Miroslav Hric) – 40 hlasov
 9. PRO PATRIA (Alojz Drahoš), Ján Palárik Beskydov, 200. výročie narodenia (Mário Slezák), Spln/Full Moon (Rozália Darázsová) – po 24 hlasov
 10. Pandora (Mária Poldaufová) – 22 hlasov
 11. Ortopedická klinika (Milan Lukáč) – 11 hlasov
 12. Arcibiskup Rudolf Jan (Karel Zeman) – 9 hlasov

Bezprostredné reakcie hlasujúcich:
„Gratulujem k zaujímavej súťaži a držím palce do ďaľších ročníkov“; „Wau pekný súhrn medailí :-)“; „Vyborny napad, Len tak dalej MK.“; „Skvelá súťaž :)“; „Pekná anketa“; „Pekne medaily vznikaju na Slovensku!“; „Dakujem za tieto aktivity, su podla mna velmi vynimocne a dolezite.“; „Velmi pekne medaily nech vyhra ta najkrajsia“; „Želám veľa síl do ďalších rokov.“; „Nech sa dari“; „Dakujem za skvelu anketu“; „Všetky sú krásne,  teším sa na ďalší ročník.“; „Nadherne medaily!“; „Nadherne diela“; „Zaujímavá anketa“; „Výborný nápad“; „Skvelý nápad usporiadať takéto ankety, ďakujem pekne.“; „Kvitujem takúto súťažnú anketu pre širokú verejnosť :-)“; „Držím palce všetkým zúčastneným umelcom a ich dielam.“; „ďakujem za Vaše neutíchajúce nadšenie“; „Pekna myšlienka“; „Ďakujem za informácie“; „Pekne spracované“; „super anketa, dobra praca len tak delej…“; „Všetky sú pekné.“; „Pekná myšlienka…“; „Krásna práca, všetky medaile majú vysokú úroveň.“; „Tažká voľba, dilema. Každá z uvedených medailí má svoj príbeh.“

Slávnostné vyhlásenie víťaza ocenenia Medaila roka 2022 a losovanie víťazov výhier sa uskutočnilo 15.1.2024

-> Diplomy, letáky či certifikáty tlačíme na ekologickom, FSC® certifikovanom, CO2/uhlíkovo neutrálnom, na z 30 % recyklovanom, papieri, vyrobenom výhradne energiou z veterných elektrární

REPORTÁŽ (TLAČOVÁ SPRÁVA)

Bratislava, 17.1.2023

Slovensko slávnostne ocenilo svoju najkrajšiu medailu roka v ankete ocenenia Medaila roka 2022

V pondelok 15.1.2024 sa konalo v Bratislave slávnostné vyhlasovanie ocenenia Medaila roka 2022, ktoré sa konalo svojím 0. ročníkom. Zároveň boli vylosované výhry za účasť v ankete, v ktorej verejnosť vyberala svojho favorita.

Slávnostného vyhlasovania sa zúčastnilo okolo 60 pozvaných hostí, ktorí plne naplnili kapacitu priestorov reprezentatívnej predajne Českej mincovne SK v Bratislave; okrem samotných autorov a zadávateľov, numizmatikov či zberateľov to bolo viacero zaujímavých a vzácnych hostí, obdivovateľov medailí, ako napr. významný slovenský diplomat a politik, bývalý minister zahraničných vecí a zároveň kandidát na prezidenta SR Ján Kubiš (1952), podľa ktorého sa tak spolu s manželkou Jaroslavou mali možnosť ešte raz presvedčiť o výnimočnosti slovenského medailérstva, založenej na špičkovej úrovni medailérov a tradičnej svetoznámej kvalite spoločností, ktoré vykonávajú razbu týchto unikátnych umeleckých diel. „Je záslužné, že Medailérsky klub, Česká mincovna a ďalší partneri, podporovatelia a sponzori sa podujali zorganizovať toto úspešné a prospešné podujatie, ktoré, dúfam, bude pokračovať v ďalších ročníkoch a tak ďalej pomáhať pri propagovaní tohto krásneho umeleckého odvetvia.“

Ján Kubiš spolu s manželkou Jaroslavou

Medzi nomináciami medailí sa ocitli rozmanité diela s historickou či slovenskou národnou témou (ako nitrianske knieža Pribina či Jozef Miloslav Hurban, prvý predseda Slovenskej národnej rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848-1849 alebo Ján Palárik Beskydov, katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik, publicista a organizátor), známe a obľúbené osobnosti ako Lasica a Satinský, zastúpené boli tematicky aj vojenské a ozbrojené zložky, duchovné či lekárske témy, ale aj voľná tvorba, vyrobené z rôznych materiálov ako bronzu, striebra či zlata, rôznych veľkostí od razených 32 mm až po 137 mm liate medaily.

Vybrať svoju medailovú favoritku si teda mohol skutočne každý, keďže najkrajšiu medailu roka vyberala verejnosť v on-line ankete zo silnej konkurencie 14 medailí a zároveň tak mal každý hlasujúci možnosť získať jednu zo 16 hodnotných cien spojených s numizmatikou a medailérstvom, ktoré do ankety venovali partneri akcie Mincovňa Kremnica, š.p. (náš najstarší a jeden z najstarších na svete nepretržite fungujúci podnik, založený ešte v roku 1328, s vyše 500-ročnou tradíciou výroby medailí, kde sa dodnes razia aj naše obehové mince a medaily na svetovej úrovni), Česká mincovna SK, s.r.o., Numizmatika Kremnica s.r.o. či Medailérsky klub, o.z.. Ďalšími partnermi ocenenia boli Združenie medailérov Slovenska, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV či Slovenské centrum dizajnu.

Výhercov a ceny možno nájsť tiež na webstránke organizátora http://medailerskyklub.art/ocenenie-medaila-roka-2022/

Víťaznou medailou vo verejnej ankete sa stala prvotriedne spracovaná medaila nitrianske knieža Pribina od kremnického medailéra Drahomíra Zobeka (1952).

Drahomír Zobek – autor víťaznej medaily Pribina

Verejnosť tiež oslovila na druhom mieste medaila Ordinariátu, ktorej duchovným otcom je otec biskup Mons. František Rábek a autorom významný slovenský medailér akad. sochár Marián Polonský (1943). Na averznej strane nesie okrem erbu Ordinariátu aj znaky Ozbrojených síl, Hasičského a záchranného zboru, Finančnej správy, Horskej záchrannej služby, Väzenstva a policajného zboru Slovenskej republiky, na reverznej strane potom postavu vzkrieseného Ježiša Krista, prvého slovanského pápeža Jána Pavla II. so zriaďovacou bulou Ordinariátu, katedrály Ordinariátu sv. Sebastiána na Peknej ceste v bratislavských Krasňanoch a postavou samotného sv. Sebastiána, patróna vojakov, Ordinariátu i jeho katedrály, mučeníka, ktorého skonanie 20.1.288 v Ríme sa pripomína práve v týchto dňoch aj vo Vatikáne za účasti mons. Rábeka.

Na snímke preberajú ocenenie naľavo majster Marián Polonský a napravo biskupský vikár ministerstva vnútra otec Jozef Paluba a biskupský vikár spravodlivosti otec Peter Nižník

Na treťom mieste bodovala medaila Jozef Miloslav Hurban, na ktorej sa podpísal svojim jedinečným rukopisom uznávaný kremnický medailér Štefan Novotný (1954), spolu s autorom námetu Vladimírom Bullom, predsedom martinskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV.

Ocenenie od predsedu medailérskeho klubu preberá zástupca Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV – pobočka Martin

Podľa organizátora, ktorým je občianske združenie Medailérsky klub, o.z., slovami jej predsedu Petra Kočvaru, ocenenie vzniklo s cieľom zoznámiť verejnosť a zberateľov s výnimočnou medailérskou tvorbou, ktorá na Slovensku vzniká a dosahuje dlhodobo svetovú úroveň, pripomína dôležité osobnosti či udalosti našich dejín, napriek tomu málokedy prenikne do širšieho povedomia verejnosti, keďže medaily vznikajú na rozdiel od takých mincí v menších sériách a sú preto vzácne. Práve preto si však zaslúžia našu pozornosť, stvárniť podstatu na tak malom priestore je predsa len kumšt. Je to výnimočná a uznávaná forma umenia a súčasne výbornej investície doslova do dlane, ktorá je pritom relatívne dostupná a zmestí sa kdekoľvek, na rozdiel od takých obrazov, sôch či automobilových veteránov. Medaila je zároveň trváca, keďže je z kovu a odkaz na nej vyobrazený tu teda zostáva prakticky „naveky“.

Peter Kočvara, predseda Medailérskeho klubu, o.z. a organizátor akcie

Medzi kandidátmi na najlepšiu medailu boli okrem uvedených víťazov aj diela od renomovaných umelcov – autorov ako akad. sochár Marián Polonský (1943), ktorý sa zúčastnil s okrem ocenenej aj ďalším majstrovským kúskom pre Slovenskú internistickú spoločnosť, ďalej medailéri kremnickej mincovne Roman Lugár (1978) s obľúbenou medailou k 100. výročiu československej 1 koruny a Branislav Rónai (1985) s historizujúcou medailou z antických čias Bitka pri Salamíne.

Miroslav Hric (1982), bývalý predseda Združenia medailérov Slovenska, spolupracujúci so zahraničnými mincovňami tiež s dvoma dielami – pre Litovskú mincovňu strieborná medaila, čiastočne pozlátená, v strede s čiernym Swarovski krištáľom, zo série slávni alchymisti sveta, ktorí sa snažili premeniť obyčajné kovy na zlato – Dr. John Dee – Ars Speculum a pre Českú mincovňu L&S Milan Lasica a Július Satinský (zo série strieborných a zlatých investičných medailí Lasica & Satinský).

Ďalšia kremnická autorka mincí a medailí Mária Poldaufová (1951) bola zastúpená s krásnou liatou medailou Pandora, súčasný najuznávanejší český medailér Karel Zeman (1949) zasa v Mincovni Kremnici razenou medailou Arcibiskup Rudolf Jan, ďalej skvelý Alojz Drahoš (1954) so striebornou medailou pre Nadáciu PRO PATRIA, Bratislava, ktorej iniciátorom bol historik, politik a spoluzakladateľ a správca rovnomennej nadácie Anton Hrnko, ktorá touto medailou oceňuje osobnosti, ktoré urobili niečo významné pre Slovensko.

Alojz Drahoš

Ďalej Rozália Darázsová (1948) s liatou medailou Spln (Full Moon) a Milan Lukáč (1962) s medailou Ortopedická klinika.

V neposlednom rade mladý medailérsky objav z Trnavy Mário Slezák (1992), ktorý sa stal napriek svojmu nízkemu veku už dvorným medailérom trnavskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV, so svojou medailou Ján Palárik Beskydov, 200. výročie narodenia, razená v medi a striebre, ktorá je zaujímavá aj tým, že na nej bola použitá inovatívna farebná technika pomocou farebnej tlače na kov, vďaka ktorej medaila krásne ožila. A práve takýto mladí umelci neváhajú spájať osvedčené klasické medailérske postupy s inováciami, ktoré posúvajú slovenské medailérstvo dopredu.

Mário Slezák (v strede) a jeho medaila Ján Palárik Beskydov

Medaily Bitka pri Salamíne (B. Rónai), Pandora (Mária Poldaufová) a Spln (Full Moon) (Rozália Darázsová) dokonca reprezentovali Slovensko na XXXVII. svetovom medailérskom kongrese a výstave FIDEM 2023 vo Florencii (Medzinárodné medailérske združenie FIDEM).

Spln (Rozália Darázsová)

Organizátorom ocenenia je občianske združenie Medailérsky klub, o.z. so zameraním na propagáciu slovenského medailérstva, založené v roku 1980 pri Slovenskej numizmatickej spoločnosti Bratislava a obnovené v roku 2022 ako samostatný subjekt. Ďalšie ciele sú udržiavanie medailérskej tradície s vyše 500-ročnou tradíciou, podporovanie a podnecovanie voľnej medailérskej tvorby či vydávanie medailí.

Výsledky, detailnejšie informácie či vyobrazenia medailí, ako aj vylosovaných víťazov, ktorí hlasovali v ankete, je možné nájsť na internetovej stránke http://medailerskyklub.art/ocenenie-medaila-roka-2022/, sledovať aktivity je možné aj na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/MedailerskyKlub/ alebo https://www.instagram.com/MedailerskyKlub.

Zúčastnené medaily si je možné zároveň osobne prezrieť v priestoroch Českej mincovne SK na Suchom mýte 1 v Bratislave a to až do 16.2.2024.

Záverom možno konštatovať, že súdiac podľa reakcií, splnil pilotný 0. ročník svoj účel, a síce ukázať verejnosti naše krásne medaily a preto sa už teraz môžeme tešiť na ďalší ročník, pretože aj za rok 2023 vznikli nemenej krásne a zaujímavé medaily.

Svoje horúce medaily v ohni tak budú mať napríklad 1. dáma slovenského medailérstva Ľudmila Cvengrošová (1937, Radošina), nám už známi majster Marián Polonský s medailou „Európsky vinársky rytiersky stav“ či trnavská mladá hviezda Mário Slezák s medailou s výnimočne vysokou plastikou „100 rokov trnavského futbalu – Trnava do teho!“, ale aj taký majster Alexander Vika (1933) ukáže svetu svoju neutíchajúcu inšpiráciu a schopnosti na diele „Ján Chryzostom kardinál Korec“.

Ako medailér sa predstaví verejnosti aj širokospektrálny umelec, maliar, ilustrátor, šperkár, monumentalista a sochár Daniel Brunovský (1959) (keď sa pýtate na to priezvisko, áno, je to syn nášho veľkého maliara Albína Brunovského) so svojim dielom s jedinečným rukopisom zo série liatych medailí 4 živly, ktoré idú naprieč časom, pripomínajúce akoby stredoveké svety, ktoré sú pritom stále tak súčasné a nám blízke. Ďalej kremnickí medailéri Štefan Novotný hneď s dvoma dielami „Masarykovci v Turci“ a „Marián Polonský, 80 rokov“ a Branislav Ronai tiež s 2 medailami „100.výročie od návštevy prezidenta T.G.Masaryka v Mincovni Kremnica“ a maliar „Ladislav Medňanský„, ale aj Gabriela Gáspárová-Illéšová zo Združenia medailérov Slovenska so svojou liatou medailou „Escape 023„.

Na záver sa núka len dodať, že medaily sú umelecké diela, skutočné umenie do ruky, ktoré môže mať doma asi každý, kto ich vie oceniť a nemusí pri tom ani siahnuť veľmi hlboko do vrecka.

© Peter Kočvara, Medailérsky klub, o.z.
Fotografie Česká mincovna SK, Adam Sedláček, Marína Polonská, Peter Kočvara

Z MÉDIÍ

Súvisiaca reportáž o Mariánovi Polonskom, ktorého medaila Ordinariátu získala „významné ocenenie – druhé miesto v ankete Medaila roka 2022“
Marián Polonský: „Myslím si, že všetci, ktorí bolo ocenení, sa tešia, že taká akcia vôbec vznikla. Lebo to medailérstvo tak trošku „prispinkávalo“. V rámci výtvarného umenia je to taká Popoluška“
(Týždenník Čas na nedeľu, 28.1.2024)

Medaila „Nitrianske knieža Pribina“ vyhrala v silnej konkurencii diel známych medailérov
(aktuality.sk, 22.1.2024)

TV Lux, Krátke správy
(2:21, 16.1.2024, od 2:50, resp. -12:00)

Videoreportáž: Prvé prestížne podujatie medailérov
(18:52, Hlavné správy, 16. januára 2024, Zdeněk Kedroutek)

Hľadá sa najkrajšia slovenská medaila, kandidátov je štrnásť
(aktuality.sk, 28.12.2023)

Ďakujeme za Váš záujem o anketu Medaila roka 2022, ktorú pilotne organizuje Medailérsky klub, o.z. svojim 0. ročníkom za rok 2022.

1. Nominácie môže posielať ktokoľvek prostredníctvom tohto formulára (neposielať – ukončené).

Podmienky nominácií medailí:
– bola vydaná/vznikla za uplynulý rok (2022),
– od slovenského autora alebo vyrobené na Slovensku alebo so slovenskou témou,
– vzniklo viac identických kusov (technikou razenia, odlievania, …)
– rozmery min. 37 mm a max. 200 mm v jednom rozmere,
– nejedná sa o mincu (zákonné platidlo s uvedenou menou a nominálom),
– stolová medaila (nie závesná na stuhe)

Pri svojej nominácii na Medailu roka 2022 uveďte prosím:
– základné identifikačné údaje: autor, názov, materiál/vyhotovenia, výrobca, spôsob výroby (razba, odlievanie), rozmery, náklad, iné ako zadávateľa/objednávateľa, popis medaily
– sprievodnú foto averzu a reverzu


2. Hlasovanie – z nominácií môže vyberať hlasovaním ktokoľvek ktokoľvek na tomto on-line formulári (nehlasovať – ukončené)

Zo všetkých hlasujúcich s platnou e-mailovou adresou vyberieme náhodným výberom výhercov, ktorí obdržia zaujímavé ceny, ktoré prisľúbili do ankety: Mincovňa Kremnica, š. p., Česká mincovna SK, s.r.o., Medailérsky klub, o.z., Numizmatika Kremnica s.r.o.

Ďakujeme za nominácie, poskytnutie podkladov a spoluprácu Mincovni Kremnica, š.p. (p. Koreňová), Česká mincovna SK, s.r.o. (p. Fülöpová), Združenie medailérov Slovenska (p. Gabriela Gáspárová-Illéšová), Numizmatika Kremnica s.r.o. (p. Zobek), Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV – pobočka Martin, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV – pobočka Trnava (Ondrej Lietavec), Česká numismatická společnost – pobočka v Brně (Jan Vlček, spoluautor monografie a katalógu Karel Zeman – medaile), Slovenské centrum dizajnu (Maroš Schmidt) a ďalším

Ďakujeme!

Slávnostné vyhlásenie víťaza ocenenia Medaila roka 2022 a losovanie víťazov výhier sa uskutočnilo 15.1.2024

NOMINÁCIE

 • Pribina (Drahomír Zobek)

Numizmatika Kremnica s.r.o.
– razená, obojstranná

Au dukátové zlato 986/1000 – 1-dukát (reverz B. Bojná) max. 300 ks, 2-dukát (reverz B. Bojná) max. 153 ks, 5-dukát (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 123 ks, 10-dukát (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 93 ks, 25-dukát 60 mm (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 33 ks, z toho 33 ks sady
Au červené zlato 585/1000 – 1-dukát (reverz B. Bojná) max. 300 ks, 2-dukát (reverz B. Bojná) max. 153 ks, 5-dukát (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 123 ks, 10-dukát (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 93 ks, z toho 33 ks sady
Ag 925 patinované 42 mm (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 300 ks, 60 mm (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 150 ks, 60 mm (reverz B. Bojná) max. 150 ks
Ag 999 „starostriebro“ 60 mm (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná / B. Bojná) max. 150 ks,  100 mm (reverz A. Obrancovia hradiska Bojná) max. 90 ks
liaty bronz 100 mm

Reverz – varianta A – obrancovia hradiska Bojná
Plaketa zobrazuje slovanských obrancov pred hradiskom Bojná , ktorá bola v 9. storočím politickým a správnym strediskom Nitrianskeho kniežatstva.

Reverz – varianta B – plaketa Bojná

Efekt starostriebra je špeciálna povrchová úprava pri ktorej je zachovaný žiarivý lesk striebra a zároveň tmavou patinou zvýraznený reliéf. Pre požadovaný efekt je ručné patinovanie a leštenie  každej medaily  časovo a technicky náročnejšie.

https://numizmat.sk

Zdroj/foto: Drahomír Zobek

 • PRO PATRIA (Alojz Drahoš)

Nadácia PRO PATRIA, Bratislava
Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná
42 mm
striebro 999, patinované
100 ks
Obojstranná razená strieborná medaila: na averze sú zobrazení solúnski bratia vierozvestci  Cyril a Metod (podľa sochy “Solúnski bratia“  autor: akademický sochár Alojz Drahoš, PhD.) a nápis PRO PATRIA,  na reverze je  hrad Devín.
Návrh medaily bol realizovaný a zadaný do mincovne na sklonku r. 2021, ale razba medaily bola dokončená v januári 2022.

Zdroj/foto: Alojz Drahoš

 • Ján Palárik Beskydov, 200. výročie narodenia (Mário Slezák)

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV – pobočka Trnava
Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná, 60 mm
striebro 900, patinované, Cu, patinovaná + kolorované tlačou na kov technológiou MIMAKI
Ag 50 ks, Cu 70 ks
Averz: Portrét Jána Palárika z olejomaľby visiacej v trnavskom divadle, ktoré nesie jeho meno. V kruhopise nápis „Ján Palárik – Beskydov“, čo bol jeho pseudonym podľa pohoria Beskydy, čím poukázal na lásku k rodným Kysuciam. Po stranách sú kostoly s názvami obcí v ktorých sa narodil „RAKOVÁ“ a nakoniec aj zomrel „MAJCICHOV“. V stuhe sú roky 1822 1870 symbolizujúce roky jeho narodenia a úmrtia. Reverz: Ľudové motívy spojené s tvorbou Jána Palárika (Kriváň symbolizujúci národnú hrdosť Slovákov v období maďarizácie, kukučka, ktorá ohlasuje jar, nový život a obrodu v písaní v slovenskom jazyku, obilné klasy symbolizujúce dožinky a zber úrody, dve postavy v krojoch držiace dožinkový veniec, odkazujúce na dielo „Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“). Centrom kompozície je vizuálne odlišná farebná stuha (tlač na kov technológiou MIMAKI) vytvárajúca číslovku „200.“, ktorou je vyjadrené výročie narodenia spisovateľa. Stuhu drží v ruke múza starovekého Grécka CLIO, ktorá je múzou dejín a zaznamenáva všetko dôležité v živote ľudí, podobne ako to vo svojej umeleckej činnosti zaznamenával Ján Palárik. Slovenská trikolóra tak vyjadruje aj Palárikove postoje k uznaniu národnej rovnoprávnosti. V spodnej časti sa nachádza divadlo Jána Palárika, ktoré je najstaršou zachovanou budovou tohoto druhu na Slovensku. Na streche divadla je zobrazený nápis: „VÝROČIE NARODENIA“, ktorý spolu s farebnou číslovkou 200. vyjadruje pripomínajúce si výročie. V pozadí všetkého je otvorená kniha s názvami jeho najvýznamnejších diel a časopisov kde prispieval (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Ohlas pravdy v záležitosti spisovné reči slovenské, Drotár, Inkognito, Svornosť, Sokol, Cyril a Metod, Spisy pre mládež). Hrana: na hrane medaily je nápis: „SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV – POBOČKA TRNAVA“ a číslovanie v tvare  „XX/70“ resp. „XX/50“.

Zdroj: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV – pobočka Trnava (Ondrej Lietavec), foto Peter Kočvara

 • Jozef Miloslav Hurban, 1848 turčianski dobrovoľníci, slovenskí vyslanci so žiadosťou k cisárovi v olomouci 1849 (Štefan Novotný, Ing. Vladimír Bullo)

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV – pobočka Martin
Castax Slovakia, s.r.o., Trenčín
razená, obojstranná, 60 mm
patinované striebro Ag 999 – 56 ks, patinovaná meď Cu – 55 ks

Medaila bola vydaná na pamäť statočných ľudí, ktorí položili základ moderného slovenského národa

Zdroj/foto: Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV – pobočka Martin

 • Vojenský ordinariát (Marián Polonský)

Pamätná medaila k 20. výročiu Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky („Vojenský ordinariát“)

Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná, 70/90 mm
postriebrený tombak, EA postriebrený tombak, patinovaný tombak, Cu, Ag
Edícia Ordinariátu (drevená kazeta s erbom Ordinariátu, nečíslované) 70 mm – 800 ks, 90 mm – 319 ks (stav 2023), edícia autora (číslované) EA 70 mm – postriebrený tombak, patinovaný tombak, Cu, Ag 999 po 15 ks, 90 mm – postriebrený tombak, patinovaný tombak, Cu, Ag 999 po 9 ks

Autor modeloval všetky prvky (ako 6 znakov/erbov jednotlivých zložiek) tradičným ručným spôsobom, čo si vyžiadalo veľké úsilie a časovú náročnosť, ale prejavilo sa vo výsledku krásnymi mäkkými tvarmi.

Zdroj/foto: Peter Kočvara

 • Slovenská internistická spoločnosť (Marián Polonský)

Slovenská internistická spoločnosť SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti)
Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná, 90 mm
postriebrený tombak, EA postriebrený tombak, patinovaný tombak, Cu, Ag
Edícia SIS SLS (nečíslované) 90 mm – ks, edícia autora (číslované) EA 90 mm – postriebrený tombak, patinovaný tombak, Cu, Ag 999 po 5 ks

Zdroj/foto: Peter Kočvara

 • Dr. John Dee – Ars Speculum (Mgr. Art. Miroslav Hric, Art. D.)

Lithuanian Mint, razená, 50 mm, striebro 999, 500 ks

Z série slávni alchymisti, ktorí sa snažili premeniť obyčajné kovy na zlato. Venované slávnemu alchymistovi Johnovi Deeovi, vyšlo ako averz striebornej mince Elizabeth II Niue 5 Dollars, čiastočne pozlátená, obsahuje v strede čierny krištáľ Swarovski, po obvode je had ouroboros, ktorý hltá svoj vlastný chvost
https://lithuanian-mint.com/product/5-dollars-silver-coin-dr-j-dee-ars-speculum/

Zdroj/foto: Lithuanian Mint, Miroslav Hric

 • L&S Milan Lasica a Július Satinský (Miroslav Hric)

Česká mincovna
razená, striebro Ag 999 – 37 mm, 200 ks, zlato Au 999,9 (proof) – 28 mm, 100 ks

Slovenský medailér Mgr. Art. Miroslav Hric, Art.D., venoval averznú stranu medaily Júliusovi Satinskému, ktorý čosi sprisahanecky šepká Milanovi Lasicovi. Doplnkovým motívom, ktorý nájdete na averznej aj reverznej strane medaily, sú siluety hláv oboch umelcov spojené jedným spoločným klobúkom. Texty na medaile uvádzajú meno LASICA & SATINSKÝ, ozdobné iniciály hercov L&S a citát Milana Lasicu „CESTU SME MALI SPOLOČNÚ, ALE NOHY MA BOLIA VLASTNÉ“.
Medaila z voľnej trilógie Lasica & Satinský / Lasica / Satinský

zlatá poluncová medaila, proof, 15,56 g, 100 ks, v čiernej koženej etui
https://ceskamincovna.cz/sk/zlata-poluncova-medaila-l-s-milan-lasica-a-julius-satinsky-proof-2657-16100-d/
strieborná uncová medaila, proof, 31,1 g, 200 ks
https://ceskamincovna.cz/sk/strieborna-uncova-medaila-l-s-milan-lasica-a-julius-satinsky-proof-2657-16099-d

Zdroj/foto: Česká mincovna SK, s.r.o.

 • 100. výročie československej 1 koruny (Mgr. art. Roman Lugár)

Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná
60 mm tombak MS90 (patinovaný), 60 mm striebro Ag 999 (patinované) 200 ks, striebro Ag 999 (pokovenie Ruténiom, lesklé) 70 ks, 34 mm zlato Au 999 (lesklé)

V roku 2022 sme si pripomenuli 100. výročie začatia razby prvej československej ,,jednokorunáčky´´ v Mincovni Kremnica. Medailu vám prinášame v štyroch rôznych pravedeniach. Okrem zlatej, striebornej či striebornej s povrchovým pokovením vám ponúkneme aj klasickú mosadznú medailu.

https://www.mint.sk/eshop/medaila-mosadzna-100vyrocie-zacatia-razby-prvej-ceskoslovenskej-jednokorunovej-mince
https://www.mint.sk/eshop/medaila-strieborna-100vyrocie-zacatia-razby-prvej-ceskoslovenskej-jednokorunovej-mince
https://www.mint.sk/eshop/medaila-strieborna-pokovenie-ruteniom-100vyrocie-zacatia-razby-prvej-ceskoslovenskej-jednokorunovej
https://www.mint.sk/eshop/medaila-zlata-100vyrocie-zacatia-razby-prvej-ceskoslovenskej-jednokorunovej-mince

Nominovala Mincovňa Kremnica, š.p.. Zdroj/foto: Mincovňa Kremnica, š.p.

 • Ortopedická klinika (Milan Lukáč)

Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná, 80 mm, tombak (patinovaný)

Nominovala Mincovňa Kremnica, š.p.. Zdroj/foto: Mincovňa Kremnica, š.p.

Arcibiskup Rudolf Jan (Karel Zeman)

ČNS pobočný spolek Kroměříž
Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, obojstranná
50 mm (Ag 999, tombak), 22 mm (Au 999)
striebro 999, tombak (patinovaný), zlato 999 (PROOF)
Ag 80 ks, tombak 80 ks, Au 25 ks

200 výročí vyražení poslední mince olomouckých arcibiskupů 2022
líc: poprsí pootočené vpravo, před obličejem květ gardénie částečně překrývá Beethovenovu partituru, opisy: RUDOLPHUS JOAN. /

CARD.ARCHIEP. / OLOMUCENSIS rub: portál paláce Evžena Savojského ve kterém se nacházela mincovna v popředí líc a rub dvacetikrejcaru z roku 1820, opisy s chonogramem: DVĚSTĚ LET OD VYRAŽENÍ POSLEDNÍ MINCE / OLOMOUCKÝCH – ARCIBISKUPU / VE VÍDNI

Nominovala Mincovňa Kremnica, š.p.. Zdroj/foto: Mincovňa Kremnica, š.p., Česká numismatická společnost – pobočka v Brně (Jan Vlček)

 • Bitka pri Salamíne (Branislav Ronai)

Mincovňa Kremnica, š. p.
razená, 40 mm, striebro 999, 200 ks

Medaila reprezentovala Slovensko na XXXVII. svetovom medailérskom kongrese a výstave FIDEM 2023 vo Florencii (Medzinárodné medailérske združenie FIDEM – Fédération Internationale de la Médaille/International Art Medal Federation)

Vyšla ako averz striebornej mince Elizabeth II Niue 2 Dollars  – Bitka pri Salamíne – 480 pnl – Bitky v dejinách sveta – Grécko-perzké vojny

zo série 15 strieborných mincí zobrazujúcich najslávnejšie boje svetových dejín

Náklad: 200 ks limitovaná emisia

https://www.mint.sk/eshop/strieborna-minca-2-dollars-bitka-pri-salamine-480-pnl-bitky-v-dejinach-sveta-grecko-perzke-vojny

Nominovalo Združenie medailérov Slovenska (ZMS). Zdroj/foto: ZMS, XXXVII Catalogue Florence: FIDEM, Mincovňa Kremnica, š.p.

 • Spln (Full Moon) (Rozália Darázsová)

výrobca Jozef Boráros
liata, jednostranná, 100 mm, bronz

Medaila reprezentovala Slovensko na XXXVII. svetovom medailérskom kongrese a výstave FIDEM 2023 vo Florencii (Medzinárodné medailérske združenie FIDEM – Fédération Internationale de la Médaille/International Art Medal Federation)
Nominovalo Združenie medailérov Slovenska (ZMS). Zdroj/foto: ZMS, XXXVII Catalogue Florence: FIDEM

 • Pandora (Mária Poldaufová)

výrobca Ján Konuš
liata, jednostranná, 137 mm, bronz

Medaila reprezentovala Slovensko na XXXVII. svetovom medailérskom kongrese a výstave FIDEM 2023 vo Florencii (Medzinárodné medailérske združenie FIDEM – Fédération Internationale de la Médaille/International Art Medal Federation)
Nominovalo Združenie medailérov Slovenska (ZMS). Zdroj/foto: ZMS, XXXVII Catalogue Florence: FIDEM

Ceny do ankety

Zo všetkých hlasujúcich s platnou e-mailovou adresou vyberieme náhodným výberom výhercov, ktorí obdržia jednu zo 16 zaujímavých cien, ktoré prisľúbili do ankety: Mincovňa Kremnica, š. p., Česká mincovna SK, s.r.o., Medailérsky klub, o.z., Numizmatika Kremnica s.r.o. Ďakujeme!

Losovanie víťazov výhier sa uskutočnilo 15.1.2024

Cena do ankety (venovala Mincovňa Kremnica, š. p.

Kalendáre vo forme plakety:

Kalendár na rok 2024 z cyklu ,,Diela svetových majstrov“, plaketa s reprodukciou diel známych umelcov a kalendárom 2024 na zadnej strane.

3x Kalendár BP 2024 – Bernini – Medúza

Materiál: patinovaný tombak MS90

Veľkosť: 63.00 mm

Hmotnosť: 222.4 g

Vyhotovenie: patinované

https://www.mint.sk/eshop/kalendar-bp-2024-bernini-meduza

– 3x Kalendár SP 2024 – Bernini – Medúza

Materiál: Postriebrený tombak MS90
Hmotnosť: 225 g

Vyhotovenie: postriebrené, patinované

https://www.mint.sk/eshop/kalendar-sp-2024-bernini-meduza


Cena do ankety (venovala Česká mincovna SK, s.r.o.)
Poklady starých civilizácií III. – Cairo/Giza
Ľudmila Cvengrošová
Česká mincovna               razená                  50 mm        striebro 999        500 ks, bublina, etue   
Egyptské pamätihodnosti – pyramídy v Gíze a socha sediaceho pisára, detailné vyobrazenie egyptských pamätihodností – za sochou sediaceho pisára sa týčia pyramídy poznamenané zubom času. Prepracovanú mozaiku dotvára rad hieroglyfov.             Medaila vymodelovaná v 2017 vyšla v 2023 ako averz striebornej mince Niue 2 Dollars

Z cyklu medailí Poklady starých civilizácií, https://ceskamincovna.cz/sk/poklady-starych-civilizacii-2642-p

Cena do ankety (venovala Česká mincovna SK, s.r.o.)
Strieborná minca Slovenské národné divadlo
Pavlína Patočková
Česká mincovna               razená                  28 mm        striebro 999 (proof)        1000 ks 13 g, blister       
https://ceskamincovna.cz/sk/strieborna-minca-slovenske-narodne-divadlo-sk-proof-2207-13347-d/

Cena do ankety (venovala Česká mincovna SK, s.r.o.)
Strieborná medaila Štvorlístok pre šťastie
Bc. Zuzana Hubená, DiS.
Česká mincovna               razená                  30 mm  striebro 999 (proof)                        10 g, bublina, certifikát, etue        https://ceskamincovna.cz/sk/strieborna-medaila-stvorlistok-pre-stastie-proof-1511-4832-d/

Cena do ankety (venovala Česká mincovna SK, s.r.o.)

3x Zberateľská karta tzv. “coincard“ s pamätnou mincou 2 Kč 2024 (slovenská verzia karty)

blister

Cena do ankety (venoval Medailérsky klub, o.z.)
Pribinove slávnosti 1933-2023  – patinovaný tombak MS90, certifikát, etue

– autor Ján Koniarek 1933,
V roku 2023 si Medailérsky klub, o.z. aktualizovanou reedíciou uctil 90. výročie ikonickej medaily s mimoriadne vysokým reliéfom Pribinove slávnosti v Nitre 1933 k 1100. výročiu založenia a vysvätenia Pribinovho kostola v Nitre, od zakladateľa slovenského moderného sochárstva Jána Koniareka.
Pribina Dux Slovacorum Nitriae Fundau.Et / Adalramus Consecravit Ecclesiam = DCCCXXXIII – 1933.2023
(Slovenské knieža Pribina staval v Nitre a /(arcibiskup) Adalramus posvätil kostol DCCCXXXIII – 1933.2023)

– razba Mincovňa Kremnica, š.p., 2023
– Ø 70 mm, hrúbka ~13 mm, výška reliéfu ~6 mm

Vyrazené boli s týmito parametrami:
– patinovaný tombak MS90 – celkovo 90 ks (~255 g)
– meď Cu – 33 ks
– postriebrený tombak AgMS90 – 33 ks

– pozlátený tombak AuMS90 – 33 ks

– striebro Ag 999/1000 – 33 ks (~285 g)

Z toho 23 ks v kompletnej sade so všetkými 5 vyhotoveniami.

Číslované na hrane a certifikáte, značená vlisovaným nápisom na hrane hore “MINCOVŇA KREMNICA”, naľavo “ MEDAILÉRSKY KLUB” a dole # číslovanie medaily, značka mincovne a vročenie 2023.

Video medaily
https://fb.watch/mDccspLxZV/
https://www.instagram.com/p/CtE2s-jqhJg/

Ďalšie foto ostatných vyhotovení na
http://medailerskyklub.art/nase-medaily/

Cena do ankety (venovala Numizmatika Kremnica s.r.o.)
3x

Strieborná medaila Žigmund Luxemburský – Patina

Žigmund Luxemburský bol brandenburský markgróf, sväto-rímsky cisár. Kráľ český, rímsky a lombardský. Žigmund počas svojej vlády obmedzoval obchod cudzích kupcov, zakazoval vývoz drahých kovov, rozširoval a obnovoval mestské výsady (Bratislava, Košice, Bardejov). Najväčším nepriateľom Žigmunda Luxemburského bola Osmanská (Turecká) ríša.  Preto v roku 1408 Žigmund založil spolu s manželkou Dračí rád. Poslaním členov rádu bola ochrana kresťanstva a boj proti Turkom.

Strieborná medaila je umiestnená v bubline v krabičke s certifikátom.

Materiál: Ag 925/1000

Hmotnosť: 7,7 g

Priemer: 26 mm

Autor: Drahomír Zobek

Limit: 300 ks, číslované

Vyrazila: Numizmatika Kremnica s.r.o.

https://numizmat.sk/sk/strieborne-medaily/strieborna-medaila-zigmund-luxembursky-patina

Výhercovia losovania cien

Výhercovia boli kontaktovaní. Srdečne gratulujeme!

Výber prebiehal randomizovaným spôsobom v exceli pred zrakmi všetkých prítomných na slávnostnom vyhlasovaní. 

Štatút ocenenia Medaila roka


1. Definícia ocenenia/ankety:
– Medaila roka

2. Organizátor:
– Medailérsky klub, o.z.

3. Podmienky nominácií medailí:
– bola vydaná/vznikla za daný rok,
– od slovenského autora alebo vyrobené na Slovensku alebo so slovenskou témou,
– vzniklo viac identických kusov (technikou razenia, odlievania, …)

Definícia medaily pre účely ankety/súťaže:
– rozmery min. 37 mm a max. 200 mm v jednom rozmere,
– nejedná sa o mincu (zákonné platidlo s uvedenou menou a nominálom),
– stolová medaila (nie závesná na stuhe)

4. Komisia ankety Medaily roka
4.1 Komisia Medaily roka (ďalej len „komisia“) je orgán zložený z odborníkov a odbornej verejnosti
4.2 Účelom komisie je fungovať ako odborný poradný orgán, pri výbere zaslaných nominácií a pri samotnom hlasovaní o medaile roka.
5. Priebeh:
– 1. návrhy na nominácie, 2. výber z nominácií na hlasovanie, 3. hlasovanie/anketa, 4. vyhodnotenie víťaza/víťazov

5.1 Návrhy na nominácie
Svoje návrhy na nominácie môže zasielať ktokoľvek. V návrhu je potrebné uviesť požadované náležitosti s minimálne nasledujúcimi údajmi potrebnými na riadnu identifikáciu medaily, spolu so sprievodnou fotografiou averzu a príp. reverzu:
– názov medaily, autor/autori, výrobca, objednávateľ, materiál/materiály (všetky známe varianty – vyhotovenia a povrchové úpravy, ako patinovaný tombak, postriebrený tombak, bronz, striebro, meď, …), náklad (počet ks), rozmery (v mm), spôsob výroby (razba, liatie, …), ako aj doplnkové informácie ako popis medaily či ďalšie zaujímavé informácie.

Návrhy je možné posielať spôsobom určeným organizátorom (online formulár, príp. e-mail). Organizátor si vyhradzuje právo na vyžiadanie dodatočných údajov alebo lepších fotografií, ako aj podľa svojho uváženia nebrať do úvahy všetky nominácie, najmä ak neobsahujú požadované náležitosti a to aj bez uvedenia dôvodu.

5.2 Výber z nominácií na hlasovanie
Zo všetkých podaných nominácií vyberá organizátor alebo komisia návrhy podľa svojho uváženia na hlasovanie. Podľa zaslaných nominácií si organizátor/komisia vyhradzuje vytvoriť jednotlivé kategórie medailí (podľa rozmerov, techniky výroby a pod.).

5.3 Hlasovanie
Hlasovanie sa skladá z hlasovania verejnosti a hlasovania komisie. Za verejnosť môže hlasovať ktokoľvek a len 1x, opakované odpovede nebudú brané do úvahy.
Hlasovanie prebieha distančne formou online formulára a je potrebné vyplniť e-mailovú adresu a požadované údaje.

5.4 Vyhodnotenie víťaza/víťazov
Víťaz/víťazi v jednotlivých kategóriách budú vybraní na základe počtu hlasov hlasovania verejnosti a komisie, buď podľa určeného pomerového kľúča alebo oddelene.

6. Ostatné
6.1 Ceny
V súťaži môžu byť udeľované účastníkom hlasovania hodnotné ceny; tieto ceny nie sú nárokovateľné, organizátor vyberá výhercov podľa svojho uváženia anonymným spôsobom (losovaním/prostriedkami výpočtovej techniky) a organizátor neberie do úvahy ani akékoľvek námietky. Ceny v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru sú podľa zákona o dani z príjmov oslobodené od dane z príjmov.

7. Záverečné ustanovenia
Účasťou na tejto ankete každý účastník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami uvedenými tu alebo inde pri konaní ankety.
Organizátor si vyhradzuje právo na stanovovanie podmienok nominácií na medaily či výber kandidátov do komisie, posudzovanie splnenia podmienok v zmysle tohto štatútu a zároveň nemá povinnosť brať do úvahy akékoľvek pripomienky podľa svojho uváženia.

Verified by MonsterInsights