Kategórie
Novinky

Alojz Drahoš – 70 rokov

Alojz Drahoš oslávil životné jubileum 70 rokov. Pri tejto príležitosti si tohto výnimočného slovenského umelca pripomeňme.

-> BIO, TVORBA, Alojz Drahoš o svojej tvorbe

BIO

Akad. sochár Alojz Drahoš, PhD. sa narodil 11. apríla 1954 v Zohore, okres Malacky, kde dodnes žije a tvorí. V r. 1969-1973 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo u L. Korkoša a neskôr v rokoch 1975-1981 vyštudoval odbor figurálne sochárstvo na VŠVU u prof. J. Kulicha, v r. 1980 absolvoval študijný pobyt na Accademia di Belle Arti Pietro Vannnuci v talianskej Perugii. V r. 1982-1990 pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1992-2022 pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislave, z toho 12 rokov ako vedúci katedry.

Je členom Združenia medailérov Slovenska a Spoločnosti voľných výtvarných umelcov.

Má na konte množstvo domácich i zahraničných výstav a sympózií – prestížnej výstavy svetovej Medzinárodnej organizácie medailérov FIDEM v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Portugalsku, USA, Fínsku, Škótsku, Bulharsku, Belgicku, Kanade, Japonsku a v Taliansku (Florencia, 2023). V r. 2014 sa osobne zúčastnil XXXIII. kongresu FIDEM a výstavy v Bulharsku. V r. 2011 a 2023 bol účastníkom Medzinárodného medailérskeho sympózia v Kremnici. Zúčastnil sa aj medzinárodných sochárskych sympózií vo Vyšných Ružbachoch a v Terchovej, kde sú jeho diela umiestnené v prírodnej galérii.

Odlievané dvojvrstvové medaily z XVI. Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici na tému: Osobnosti IT technológií (každá sa skladá z dvoch samostatných jednostranných medailí, položených na seba, s dištančnou medzerou)
1. Medaila Richard Marko, ESET. Richard Marko je zakladajúcim členom firmy ESET na Slovensku
2. Medaila Steve
Jobs

Usporiadal aj mnohé individuálne výstavy doma i v zahraničí. Za všetky spomeňme dve z r. 2010 a z roku 2014, kedy pripravil rozsiahlu reprezentatívnu výstavu „Reminiscencie“ k životnému jubileu v Galérii Slovenskej výtvarnej únie UMELKA v Bratislave. V roku 2019 to bola výstava v Galérii v podkroví v Banskej Bystrici. V tomto roku plánuje opäť pripraviť individuálne jubilejné výstavy v Bratislave.

Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Galérie Nitra, AVS Praha, Galérie ARDAN Bratislava, SNM v Bratislave, Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, Galéria NKU Bratislava, Múzeu mincí a medailí – Národná banka Slovenska v Kremnici, Münzkabinett – Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Kabinet mincí Štátnych umeleckých zbierok v Drážďanoch, Nemecko) (Alojz Drahoš, Medaillenserie »Window I«, »Window II« und »Window III«, o. J. (2015), Glas, 99 × 93 mm, 102 × 95 mm, 97 × 100 mm) a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí (USA, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Japonsko, Francúzsko).

Je nositeľom viacerých ocenení. V roku 1978 získal cenu SFVU (Slovenského fondu výtvarných umení), v roku 1979 Cenu rektora VŠVU, 1981 Absolventská cenu Martina Benku, 1987 Odmena za sochu v celoslovenskej výtvarnej súťaži, 1988 Druhá cena v krajskej súťaži Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska, 1990 Tretia cena v odbore plastika Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska, 2003 Tretia cena v celoštátnej medailérskej súťaži k 60. výročiu oslobodenia, 2008 Druhá cena za sochu na II. ročníku Medzinárodnej prehliadky výtvarného umenia, Taliansko, Grottammare, 2009 Špeciálna cena na X. Medzinárodnom festivale výtvarného umenia, Taliansko, Porto Sant Elpidio, 2011 Identifikačný kód Slovenska, 2014 Prvé miesto v medzinárodnej súťaži – Návrh a realizácia ceny Slovenskej výtvarnej únie pre 9. ročník Medzinárodného bienále kresby Plzeň, ČR.

TVORBA

Alojz Drahoš je radený k sochárom figuratívnej orientácie. V jeho rukopise sa odráža expresívnosť a dráma až barokovej dynamiky. Obvykle kombinuje prirodzené organické formy s novotvarmi a často s ostrými geometrickými prvkami.

Pozoruhodné je aj námetovo-tematické rozpätie tvorby a inšpirácií Alojza Drahoša. Dominantná je téma človeka – humanizmus, poézia, étos, rozprávačstvo i abstrakcia, mágia znakov a symbolov v posolstvách a podobenstvách diel. Inšpiráciou je grécka antika, niektoré kresťanské témy – Krížová cesta i živá súčasnosť technická a múzická, sondy i hudba. V sochárstve sú vzácne prírodné i krajinárske motívy a fantazijné témy. V brilantnej modelácii A. Drahoša sú prítomné sily, energia a pôvab baroka, secesie a sochárskej moderny, vychádzajúcej z odkazu diela Augusta Rodina.

Alojz Drahoš je sochár so širokospektrálnym záberom a mimoriadnym rozsahom tvorby. Vo svojej tvorbe sa venuje komornej plastike, tvorbe reliéfu, medaily, kresbe, ale aj rozmernejším prácam do architektúry. Svojrázne diela realizuje v dreve, bronze i v liatom skle, ovláda mnohé techniky, ktoré často kombinuje a v tomto smere sa nevyhýba ani experimentom. Jeho tvorbu charakterizuje expresívny rukopis, dynamické kompozičné schémy i schopnosť abstrahovania tvarov a foriem až za hranice reality. Je autorom mnohých pamätných tabúľ a ocenení. Už niekoľko rokov realizuje ceny za literatúru faktu, cenu Vojtecha Zamarovského a cenu časopisu Pamiatky a múzeá

Je autorom viacerých pamätných medailí v klasickej medailérskej podobe, realizovaných pre štátne inštitúcie: Pre Ministerstvo kultúry SR realizoval pamätnú medailu k 75. výročiu SNP, pre Univerzitu Komenského to bola pamätná medaila k 100. výročiu jej vzniku a rovnako vytvoril pamätnú medailu pre Právnickú fakultu UK pri jej storočnici. Pre občianske združenie Pro patria vytvoril medailu udeľovanú oceneným osobnostiam a ktorá sa zúčastnila tiež ankety ocenenia Medaila roka 2022.

Cena Nadácie Pro Patria, Bratislava, 42 mm, striebro, 2022

Jeho voľná medailérska tvorba však prináša mnohé netradičné originálne formy a postupy. Takto ju zhodnotila kunsthistorička Mgr. Mária Horváthová v sprievodnom katalógu k výstave Slovenská medaila 2016-2020:

„V polovici osemdesiatych rokov modeluje Alojz Drahoš prvé voľné medaily a plakety, ktoré nadväzujú na jeho komornú sochársku tvorbu a ich tvaroslovie smeruje od realistických portrétnych prejavov až k značne abstrahovaným formám vo vysokom reliéfe. Táto inklinácia k abstrakcii pretrváva i v deväťdesiatych rokoch, aj keď v náznakovitých obrysoch a fragmentoch postáv a rozmanitých detailov možno tušiť už pevnejšie väzby s realitou. Diela z tohto obdobia majú nepravidelné obrysy a fragmentmi rozmanitých tvarov značne presahujú hranice obrazovej plochy. Ich výrazovú presvedčivosť umocňuje expresívne tvaroslovie, ktoré siaha od mäkkej a zvlnenej línie až ku kubistickej štylizácii tvarov, striedanie negatívnych a pozitívnych objemov, či vrstvenie kovu na spôsob asambláže. Obsahový náboj týchto diel vyjadruje rozmanité životné situácie, no najmä vnútorné pocity a nálady.

Po prelome storočia vykryštalizoval Drahošov prejav do výraznej figurálnej podoby a jeho sochársky poňaté postavy vystupujú vo vysokom reliéfe z hladkej plochy plakiet. Protikladom týchto tvarovo jasne formulovaných diel sú masívnejšie a kompaktnejšie medaily s nízkym reliéfom, ktoré prelínaním dekoratívnych i štylizovaných figurálnych prvkov a jemných symbolov prechádzajú do poeticko-meditatívnych polôh. Ich výrazovosť sa ďalej stupňuje v dielach inšpirovaných prírodným prostredím, kde sa objavujú rozmanité štruktúry a jasné náznaky deštrukcie, perforácie, vrstvenia i vrásnenia. Sú to kompozície netradičných tvarov, nadväzujúce na aktuálne tendencie autorovej sochárskej tvorby. Pokračujúc v tomto paralelnom procese prelínania modeluje autor v polovici druhého desaťročia kolekciu medailí, kde sa nosným materiálom stáva sklo. Technikou odlievaného a brúseného skla Alojz Drahoš realizuje svoje nepravidelné štvorhranné medaily, ktorým dal symbolický názov Okná. Optické vlastnosti skla uvoľňujú vnútornú energiu a vdychujú život reliéfnemu povrchu, v ktorom sú zatavené znaky i polo abstraktné tvary i siluety postáv. Vo svojich najnovších dielach sa Alojz Drahoš znova vracia k hutnému kompaktnému tvaru a maximálnemu účinku vysokého reliéfu v podobe zhluku vlniacich sa a prepletených „organických foriem“, ktoré vo svojom expresívnom a dramatickom rukopise evokujú ekologickú nestabilitu našej planéty.“

Cesty

O tom, že v jeho bohatej tvorbe so širokým záberom majú miesto aj medaily, svedčí aj jeho zaradenie do publikácie významného brnenského numizmatika, zberateľa a bádateľa Petra Haimanna „Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků„, Libra, Praha 2006.

Od roku 1973 realizácie sôch a plastík (interiér, exteriér) v kultúrno-spoločenských priestoroch a prostredí: Zohor, Veľké Leváre, Kráľovský Chlmec, Vyšné Ružbachy, Gajary, Limbach, Košice, Ipeľský Sokolec, Bratislava, Ilava, Studené, Borinka, Terchová.

Rodnej obci Zohor venoval jedno zo svojich prvých sochárskych diel drevený reliéf Kultúra, umiestnený v kultúrnom dome nad javiskom, neskôr realizoval a osadil portrét gen. M. R. Štefánika v parku pred kostolom a pamätnú tabuľu s portrétom Mons. Anreja Hlinku na budove bývalej školy.

Pri príležitosti udelenia čestného názvu základnej škole v Zohore ZŠ Albína Brunovského, ktorý sa v Zohore narodil, vytvoril do areálu školy bronzovú kinetickú sochu Strom. Pocta Albínovi Brunovskému (bronz, nerezová oceľ, výška 315 cm, 2018).

Strom. Pocta Albínovi Brunovskému

Svojmu rodákovi, jednému z našich najvýznamnejších výtvarných umelcov a intelektuálov i humanistov Albínovi Brunovskému (1935-1997) venoval tiež portrétnu plaketu/reliéf Pocta Albínovi Brunovskému (25×30 cm, 1987) – pozri nižšie

Alojz Drahoš vytvoril tieto medaily/plakety:

– Jubilejná pamätná plaketa k 50-ke, 1985 (50 x 50 mm)

– Jubilejná pamätná medaila k 65-ke, 1985 (69 mm)

– Stretnutie, 1987, 205×132 mm

– Pocta Albínovi Brunovskému (25×30 cm, 1987), liata plaketa/reliéf

– Pamätná medaila mesta Levice, 1988, 50 mm

– Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1996, 50 mm

– XI. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica, meď Cu, 60 mm, 2011, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila

– Pamätná medaila k 100. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, postriebrený tombak, 70 mm, 2018, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila

– Pamätná medaila ministerky kultúry SR k 75. výročiu Slovenského národného povstania, postriebrený tombak, 70 mm, 2019, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila, náklad 80 ks
Medaila vznikla na základe voľnej medaily Cesty (pozri vyššie)

– PRO  PATRIA, Cena Nadácie Pro Patria, Bratislava, 42 mm, striebro 999, patinované, 2022, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila, 100 ks. Vyobrazení vierozvestci Sv. Cyril a Metod / Hrad Devín

– XVI. Medzinárodné sympózium medailí v Kremnici: „Umelec verzus umelá inteligencia (ohrozuje umelá inteligencia ľudskú tvorivosť?)“, meď Cu, 60 mm, 2013, razba Mincovňa Kremnica, š.p., obojstranná razená medaila

Alojz Drahoš o svojej tvorbe

V predstavení svojej tvorby sa sústredím na základné motívy, ktoré momentálne vnímam ako podstatné. Od skončenia vysokej školy som prechádzal vývojovými tvorivými obdobiami. Bola to zložitá cesta hľadania a postupného prechodu od realistickej figurálnej tvorby k polohe figurálnej abstrakcie. Figúru v rôznych názorových modifikáciách je v mojej tvorbe cítiť takmer všade, objavuje sa v plastikách, reliéfoch i medailách. Neustále sa vynára, ale aj stráca. Paralelne s figúrou ma irituje hľadanie imaginárneho tvaru v čistej forme, ktorú staviam do vzťahu s viac či menej dramatickým impulzom. Sprievodným kompozičným prvkom v mojich prácach je aj všadeprítomný pohyb. Po obsahovej stránke tak vo figurálnej rovine ako aj abstraktnej polohe hľadám inšpiráciu v prírode, v jej úžasných premenách, vývojových fázach a zvratoch. Stále ma iritujú aj zložité ľudské vzťahy a všetko, čo s človekom a najmä ženou súvisí. Nehľadám však len ideálne a krásne. Nevyhýbam sa ani kontroverzným javom, čím sa snažím provokatívne zapojiť konzumenta do svojej tvorby. Takto orientovaná tvorba so sebou nesie aj určité riziko v množstve experimentálnych počinov, niekedy zdanlivo osamotených a možno aj v zúženom zornom uhle akoby nezapadajúcich do celkového tvorivého smerovania. V takomto prístupe k tvorbe cítim viac voľnosti a slobody, čo považujem pre tvorcu za prioritné.

Zdroje

Práca na ďalšej medaile, 11.4.2024, Zohor

Verified by MonsterInsights